Features, settings & updates

Get troubleshooting tips to configure your Roku settings. The community forum has tips for screen mirroring, Guest Mode, software updates, audio, and more.
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
minjr
Newbie

Tất cả các dịch vụ phát trực tuyến trở lại trang chủ rồi thử thêm kênh

Tôi có một mô hình Roku 3930x. 24 giờ qua, tất cả các kênh phát trực tuyến của tôi trở lại màn hình chính và sau đó thử thêm một kênh mới. Tôi đã rút phích cắm của thiết bị Roku, modem và bộ định tuyến wi-if trong 10 phút, sau đó cắm lại tất cả và thử lại. Vấn đề vẫn tiếp diễn. Như thể ai đó có quyền truy cập từ xa vào thiết bị nhưng không có thiết bị nào khác trong nhà. Đề xuất, bản sửa lỗi, bất kỳ ai từ bộ phận hỗ trợ của Roku có thể liên hệ với tôi? Cảm ơn.

Labels (1)
0 Kudos